1. Zasady ogólne

 • 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Programu Partnerskiego dostępnego za pośrednictwem REDD PLATFORM [zwanej dalej Platformą].
 • 1.2. Administratorem Platformy jest REDD GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (00-850) przy ulicy Prostej 20, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000885903, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, REGON: 388281082, NIP: 5272950847 [zwany dalej REDD].
 • 1.3. Przedmiotem niniejszego Regulaminu [zwanego dalej Regulaminem] jest określenie zasad współpracy pomiędzy REDD a Partnerem w celu promocji przez Partnera produktów i usług Platformy.
 • 1.4. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez REDD określone są w Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem: www2.reddplatform.com/pl/polityka-prywatnosci/

2. Definicje

 • 2.1. W niniejszym Regulaminie, następujące pojęcia mają znaczenie wyjaśnione poniżej:
  • a. Kod – indywidualny, spersonalizowany kod referencyjny np. sześcioznakowy REF ID, który Partner może uzyskać za pośrednictwem zakładki REDD Affiliate Program na Stronie Internetowej;
  • b. Klient – potencjalny użytkownik Platformy, który rozpoczyna korzystanie z niej przy wykorzystaniu Linku Afiliacyjnego. Klient nie korzystał przed rejestracją z Platformy;
  • c. Link Afiliacyjny – zestawienie adresu Strony Internetowej z Kodem;
  • d. Partner – Użytkownik Platformy REDD, który otrzymał indywidualny Kod umożliwiający mu udział w Programie;
  • e. Platforma – REDD PLATFORM narzędzie służące do komunikacji w zakresie najmu i obrotu nieruchomościami.
  • f. Program – program partnerski realizowany z pośrednictwem Strony Internetowej, w ramach którego Partner promuje działalność i produkty Platformy, a w przypadku skutecznego pozyskania przez Partnera nowego Klienta, otrzymuje z tego tytułu odpowiednie korzyści materialne.
  • g. Strona Internetowa – strona internetowa REDD znajdująca się pod adresem reddplatform.com wraz z zamkniętą platformą dostępną wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników pod adresem app2.reddplatform.com.
  • h. Strony/Strona – określenie REDD i Partnera, osobno, bądź łącznie.

3. Zasady Korzystania z Programu

 • 3.1. Partner zobowiązuje się pozyskiwać Klientów na usługi świadczone przez REDD w ramach Platformy.
 • 3.2. W celu skorzystania z Programu, Partner generuje Link Afiliacyjny. Link Afiliacyjny tworzy się poprzez dodanie Kodu do adresu Strony Internetowej.
  Przykład: reddplatform.com/?r=TUTAJ_KOD
 • 3.3. Partner udostępnia Link Afiliacyjny Klientowi, który za jego pośrednictwem rozpoczyna korzystanie z Platformy.
 • 3.4. W momencie, gdy Klient zarejestruje się w Platformie z wykorzystaniem Linku Afiliacyjnego, Kod Partnera zostanie przypisany do konta Klienta. Na tej podstawie Partner zyskuje prawo do Prowizji z tytułu nabycia produktów i usług Platformy przez Klienta.
 • 3.5. Warunkiem dla pozytywnej weryfikacji Linku Afiliacyjnego przez REDD jest akceptacja plików Cookies przez Klienta podczas rozpoczęcia korzystania ze Strony Internetowej za pośrednictwem danego Linku Afiliacyjnego.
 • 3.6. Partner zobowiązuje się dokładnie i rzetelnie poinformować Klienta o celu, charakterystyce i funkcjonalnościach Platformy.
 • 3.7. Parter oświadcza, że nie będzie korzystał z Linku Afiliacyjnego dla potrzeb własnej działalności gospodarczej, spółki, gdzie posiada udziały oraz dla potrzeb indywidualnych.
 • 3.8. REDD nie ponosi odpowiedzialności za poprawne skorzystanie z Linku Afiliacyjnego przez Klienta.
 • 3.9. Możliwość skorzystania z Programu przez Partnera i Klienta istnieje jedynie w przypadku, gdy Partner jest Użytkownikiem Platformy i przestrzega postanowień Regulaminu Platformy dostępnego pod adresem: www2.reddplatform.com/pl/regulamin/
 • 3.10. REDD nie odpowiada w stosunku do Partnera i Klienta za przerwy w dostępie do Strony Internetowej spowodowane awariami łącz telekomunikacyjnych. Ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy konsumentów.

4. Wynagrodzenie

 • 4.1. Partnerzy wynagradzani są wyłącznie w przypadku prawidłowego wygenerowania Linku Afiliacyjnego i skorzystania z niego w ciągu 60 dni przez Klienta w celu zakupu produktów określonych w niniejszym Regulaminie.
 • 4.2. Wynagrodzenie wypłacane jest na zasadzie prowizji („Prowizja”).
 • 4.3. Prowizja staje się należna w momencie zapłaty należności z tytułu opłaty licencyjnej przez wskazanego Klienta.
 • 4.4. REDD poinformuje Partnera o otrzymanych należnościach z tytułu opłaty licencyjnej od Klienta i o zaistnieniu podstawy do wystawienia rachunku bądź faktury.
 • 4.5. Wysokość prowizji Partnera obliczane jest w oparciu o wysokości opłat licencyjnych uiszczonych przez Klienta w sposób wskazany na Stronie Internetowej.
 • 4.6. Kwota prowizji jest kwotą brutto. Wszelkie obciążenia publicznoprawne i wynikające z ubezpieczeń społecznych spoczywają na Partnerze.
 • 4.7. Kwota Prowizji przysługująca Partnerowi zostanie rozliczona w następujący sposób:
  • a. Wypłaty wynagrodzenia na rzecz podmiotów gospodarczych (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka, jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej) posiadających wpis do ewidencji działalności gospodarczej, rejestracje lub KRS, dokonywane będą na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT doręczonych REDD, przelewem na rachunek bankowy, który został wskazany w fakturze VAT. Termin płatności faktury wynosi 14 dni. Kwota przysługująca Partnerowi w postaci zebranych środków zostanie zafakturowana przez Partnera jako kwota netto tylko w przypadku, gdy jest on płatnikiem podatku VAT.
  • b. Wypłaty wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej dokonywane będą na podstawie prawidłowo wystawionego rachunku bądź faktury VAT doręczonej REDD, przelewem na rachunek bankowy, który został wskazany w rachunku. Termin płatności rachunku wynosi 14 dni. Kwota przysługująca Partnerowi w postaci zebranych środków będzie traktowana jako kwota przychodu Partnera.
 • 4.8. Partner nieprowadzący działalności gospodarczej przed wypłatą prowizji, łącznie z rachunkiem zobowiązany jest dostarczyć REDD niezbędnych informacji tj. imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, przynależności do urzędu skarbowego, datę urodzenia. Wraz z wysłaniem powyższych informacji Parnter nieprowadzący działalności gospodarczej oświadcza, że zapoznał się z Polityką Prywatności REDD.
 • 4.9. Strony mogą odmiennie ustalić korzyści dla Partnera, w związku ze skorzystaniem przez Klienta z Linku Afiliacyjnego. Zamiast wskazanej powyżej Prowizji Partner może otrzymać wynagrodzenie w formie dostępu do Platformy w określonym zakresie i czasie trwania. Warunki zamiany prowizji na dostęp do Platformy może nastąpić jedynie za zgodą Partnera.
 • 4.10. REDD wypłaci należną prowizję na rachunek bankowy wskazany przez Partnera w ciągu 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku.
 • 4.11. Partner ponowi wyłączną odpowiedzialność za aktualność i prawidłowość informacji wskazanych na fakturze lub rachunku.
 • 4.12. Za dzień wypłaty prowizji uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego REDD.

5. 5. Odpowiedzialność

 • 5.1. REDD nie ponosi odpowiedzialności za:
  • a. szkody powstałe na skutek nieprawidłowego wykorzystania Linku Afiliacyjnego przez Klienta bądź Partnera;
  • b. podania przez Partnera nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy korzystaniu z Programu;
  • c. wszelkich materiałach dostarczonych przez Administratora Użytkownikowi w odniesieniu do Platformy, w tym między innymi we wszelkiej dokumentacji, oprogramowaniu (w postaci kodu obiektowego lub kodu źródłowego), zastrzeżonych danych lub innych zastrzeżonych informacjach opracowanych lub dostarczonych przez Administrator lub jego dostawców, takich jak tekst, grafika (w tym kod prezentacji internetowej Platformy), logo, ikony przycisków, obrazy i wszelkie Administrator w celu świadczenia Usług SaaS Użytkownikowi, oraz
  • d. nieprzestrzegania przez Partnera Regulaminu.

6. Reklamacje

 • 6.1. Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji Programu przez REDD powinny być składane w formie pisemnej i przesyłane listem poleconym na adres wskazany w komparycji niniejszego Regulaminu lub mailem na adres: affiliate@reddplatform.com. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 21 dni roboczych od jej wpłynięcia. Zgłaszający reklamację zostanie poinformowany o sposobie jej załatwienia w sposób tożsamy z jej zgłoszeniem.
 • 6.2. Łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution), czyli do interaktywnej strony umożliwiającej elektroniczne rozstrzygnięcie przed podmiotem ADR (Alternative Dispute Resolution; nie-sądowym rozjemcą) sporu z internetowej umowy sprzedaży lub o świadczenie usług między konsumentem mieszkającym w Unii Europejskiej a przedsiębiorcą mającym siedzibę w UE, znajduje się pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

7. Zasady odstąpienia od umowy

 • 7.1. REDD przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz do zwrotu wszelkich korzyści otrzymanych przez Partnera w związku z korzystaniem z Programu w przypadku, gdy:
  • a. Klient, który skorzystał z Linku Afiliacyjnego Partnera był już wcześniej użytkownikiem Platformy;
  • b. Klient, który skorzystał z Linku Afiliacyjnego Partnera jest powiązany korporacyjnie z Partnerem, Partner jest członkiem organów Klienta, w przypadku, gdy nie jest on osobą fizyczną; Partner jest wspólnikiem, w przypadku, gdy Klient jest spółką osoba w rozumieniu przepisów prawa handlowego.

8. Postanowienia końcowe

 • 8.1. REDD zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O treści proponowanych zmian Partnerzy zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • 8.2. Partner bez wyraźnej, pisemnej zgody REDD nie może przenieść swoich roszczeń w związku z uczestnictwem w Programie na jakikolwiek podmiot trzeci.
 • 8.3. W przypadku braku porozumienia spory będzie rozstrzygał Sąd powszechny właściwy dla siedziby REDD. Niniejsze postanowienie nie dotyczy konsumentów.