1. Zasady ogólne

 • 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług dostępnych w internetowej Platformie REDD PLATFORM [zwanego dalej REDD PLATFORM lub Platformą].
 • 1.2. Administratorem Platformy jest SkyConcept spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-499) przy Placu Trzech Krzyży 10/14, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000419360, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000 PLN, REGON: 146108425, NIP: 1182084373 [ zwany dalej SkyConcept lub Administratorem].
 • 1.3. Portal przeznaczony jest do komunikacji pomiędzy Właścicielami nieruchomości i Agentami w zakresie najmu i obrotu nieruchomościami.

2. Definicje

 • 2.1. W niniejszym Regulaminie, następujące pojęcia mają znaczenie wyjaśnione poniżej:
  • a. Usługi — wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników;
  • b. Użytkownik — osoba, która przy pomocy Platformy korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Administratora;
  • c. Właściciel – oznacza Użytkownika będącego nadawcą Informacji;
  • d. Formularz rejestracyjny — formularz wypełniany przez Administratora przy rejestracji w Platformie;
  • e. Konto Użytkownika – oznacza indywidualny zbiór zasobów i uprawnień dla każdego Użytkownika, uruchomiony na jego rzecz przez Administratora, po dokonaniu Rejestracji;
  • f. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas Rejestracji w Platformie lub nadanych przez Usługodawcę, wykorzystywany w celu zabezpieczenia dostępu do Konta;
  • g. Agent – Użytkownik prowadzący działalność gospodarczą w zakresie obrotu, najmu, lub pośrednictwa w obrocie lub najmie nieruchomościami;
  • h. Informacja – oznacza zbiór danych dotyczących nieruchomości będących w dyspozycji Właściciela formułowany przez niego;

3. Zasady Korzystania z Platformy

 • 3.1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator są następujące:
  • a. połączenie z siecią Internet;
  • b. przeglądarka internetowa;
  • c. posiadanie i podanie adresu e-mail.
 • 3.2. Informacje przekazywane do Agentów tworzone są przez Właścicieli. Treść Informacji, w tym dołączone do zdjęcia, powinny w jasny sposób nawiązywać do jego przedmiotu i opisywać go w sposób dokładny, rzetelny, kompletny oraz niewprowadzający w błąd, w szczególności co do stanu prawnego i technicznego, parametrów związanych z ceną oraz lokalizacją nieruchomości.
 • 3.3. Informacje mogą podlegać w każdym czasie modyfikacjom ze strony Właściciela, odzwierciedlając aktualny, rzeczywisty obraz powierzchni przeznaczonej na wynajem lub sprzedaż, jak również wszelkie inne zmiany stanu nieruchomości takie jak na przykład podłączenie mediów, czy udogodnień lokalu.
 • 3.4. Agenci mogą zgłosić chęć otrzymywania bieżących Informacji dotyczących danej nieruchomości, bądź wybranej kategorii tychże [zwanych dalej Subskrypcją]. Właściciele mają możliwość zapraszać Agentów do Subskrypcji Informacji. Subskrypcja obejmuje informacje o bieżącym stanie nieruchomości, w tym w szczególności detale dotyczące dostępnej na sprzedaż / najem powierzchni.
 • 3.5. Właściciel może zaprosić osobę trzecią, niebędącą Użytkownikiem do korzystania z Subskrypcji. Przekazywanie Subskrypcji rozpocznie się z chwilą założenia przez osobę trzecią Konta. Właściciel korzystający z tej funkcjonalności ponosi wyłączną odpowiedzialność za przesyłanie niezamówionej informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204).
 • 3.6. Treść zamieszczanych w Platformie i przekazywanych przy jego pomocy Informacji, nie może być sprzeczna z prawem, normami etycznymi oraz dobrymi obyczajami obowiązującymi w Polsce. W opisach nieruchomości nie mogą się znaleźć treści reklamowe, m.in. reklamy firm, produktów, stron www lub innych portalów internetowych. Użytkownik wyraża zgodę na promowanie przez Administratora umieszczonych w Platformie Informacji o nieruchomościach oraz ich przekazywanie do współpracujących z nim partnerów.
 • 3.7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść lub aktualność publikowanych Informacji. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Właściciela nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych (w tym, danych kontaktowych). Za treść publikowanych treści oraz skutki podania informacji niepełnych, nieaktualnych lub nieprawdziwych, odpowiada wyłącznie Właściciel. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek edytorskich do treści ofert publikowanych w Platformie.
 • 3.8. Wszelkie działania mające na celu wprowadzanie w błąd Użytkowników, w szczególności celowe podawanie w opisach nieruchomości nieprawdziwych danych – np. zaniżonych cen, oraz wszelkie inne działania, które w opinii Administratora powodują pogorszenie jakości Platformy i jego opinii wśród Użytkowników, są zakazane.
 • 3.9. Korzystanie z dostępnych w Platformie usług oraz publikowanych danych w celach innych niż związanych z przeprowadzeniem transakcji kupna/sprzedaży/najmu/wynajmu nieruchomości, w szczególności kopiowanie, gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianie danych, jest zabronione. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie tego zakazu przez osoby trzecie.
 • 3.10. Administrator nie odpowiada wobec Użytkownika za przerwy w dostępie do Platformy spowodowane awariami łącz telekomunikacyjnych. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy konsumentów.
 • 3.11. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, w tym bazy danych dostępne na stronach internetowych Platformy stanowią przedmiot praw wyłącznych Administratora. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej. Autorskie prawa majątkowe do baz danych zawarte w Platformie stanowią przedmiot ochrony na podstawie art. 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83).
 • 3.12. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Platformy materiałów, wymaga każdorazowo zgody Administratora i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Administratora. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Platformie w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych Portalów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Platformy, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w ramach własnych usługowych Portalów internetowych.

4. Rejestracja

 • 4.1. Rozpoczęcie świadczenia Usług następuje z chwilą prawidłowego wypełnienia przez Użytkownika formularza rejestracyjnego, umieszczonego w Platformie, założenia Konta i zaakceptowania Regulaminu i Polityki Prywatności.
 • 4.2. Użytkownik wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że:
  • a. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym;
  • b. zapoznał się z Regulaminem i Polityką Prywatności i zobowiązuje się go przestrzegać.
 • 4.3. Zakładając Konto Użytkownik wskazuje, czy jest on Właścicielem czy Agentem. Po dokonaniu Rejestracji Użytkownik otrzymuje dostęp do odpowiednich funkcjonalności Platformy.

5. Konto użytkownika

 • 5.1. Administrator po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego utworzy dla Użytkownika w ramach Platformy unikalne Konto dla wybranego przez niego adresu email. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, które utworzyły Konto, w ich imieniu wszelkich czynności w ramach Platformy może dokonywać jedynie osoba, która jest umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.
 • 5.2. Użytkownik podając adres email w ramach Platformy oświadcza, iż adres email nie narusza praw osób trzecich. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór adresu email, a wszelkie spory na tym tle rozstrzygane są bez udziału Administratora.
 • 5.3. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta za pomocą unikalnego identyfikatora jakim jest adres email i Hasło. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej wraz z adresem email hasła i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ich ujawnienia.
 • 5.4. Użytkownik prowadzący działalność gospodarczą oświadcza, iż jest uprawniony do podania adresów e-mail, numerów telefonów i innych danych kontaktowych swoich pracowników lub współpracowników.
 • 5.5. Dla jednego użytkownika tworzone jest jedno Konto, bez względu na to, w jaki sposób czy korzysta on z Platformy, w tym w szczególności za pośrednictwem aplikacji web, lub aplikacji mobilnej. Korzystanie z Platformy za pośrednictwem aplikacji mobilnej może wymagać przez Użytkownika zaakceptowania regulaminu takiej aplikacji.

6. Reklamacje

 • 6.1. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Portal powinny być składane w formie pisemnej i przesyłane listem poleconym na adres: SkyConcept spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Plac Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa lub mailem na adres: hello@reddplatform.com. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 21 dni roboczych od jej wpłynięcia. Zgłaszający reklamację zostanie poinformowany pisemnie o sposobie jej załatwienia.
 • 6.2. Łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution), czyli do interaktywnej strony umożliwiającej elektroniczne rozstrzygnięcie przed podmiotem ADR (Alternative Dispute Resolution; nie-sądowym rozjemcą) sporu z internetowej umowy sprzedaży lub o świadczenie usług między konsumentem mieszkającym w Unii Europejskiej a przedsiębiorcą mającym siedzibę w UE, znajduje się pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

7. Zasady odstąpienia od umowy

 • 7.1. Użytkownikowi – konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy, które może realizować w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. W tym czasie usługa nie będzie realizowana, chyba że Użytkownik wyrazi zgodę na jej realizację przed upływem tego terminu.
 • 7.2. Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny przez złożenie stosownego oświadczenie na piśmie lub w formie dokumentowej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu wskazanego powyżej, zawierającego imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail Użytkownika.
 • 7.3. Użytkownik powinien przesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej i przesyłane listem poleconym na adres: SkyConcept spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Plac Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa lub mailem na adres: hello@reddplatform.com, Administrator niezwłocznie prześle na wskazany w oświadczeniu adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 • 7.4. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte w terminie określonym zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności.

8. Wyłączenie odpowiedzialności Administratora

 • 8.1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług, w przypadku, gdy stanowi to konsekwencję braku możliwość skutecznego wykonania usług z winy Użytkownika, np. brak możliwości sfinalizowania zamówienia z powodu przepełnionej skrzynki e-mail Użytkownika. Administrator nie jest również odpowiedzialny za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług i usunięcia konta Użytkownika naruszającego Regulamin.
 • 8.2. Administrator nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
  • a. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;
  • b. utratę przez Użytkownika danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria oprogramowania) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Administratora (działanie osób trzecich);
  • c. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług;
  • d. podania przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji konta lub korzystaniu z Usług;
  • e. nieprzestrzegania przez Użytkownika warunków Regulaminu;

9. Portfolio

 • 9.1. Agent rejestrując się w Platformie wyraża zgodę na wykorzystanie przez Administratora nazwy, logotypów oraz znaków towarowych którymi się posługuje (zwanych łącznie „Logo”) do celów marketingowych (w szczególności: w listach referencyjnych, prezentacjach na rzecz osób trzecich, materiałach seminaryjnych i konferencyjnych, mediach, na stronach internetowych). Agent oświadcza, że ma prawo do udzielania zezwolenia na korzystanie z Logo w zakresie przewidzianym niniejszym regulaminem. Agent udziela Administratorowi niewyłącznej, ograniczonej, nieprzenoszalnej licencji do korzystania z Logo, stanowiących przedmiot ochrony w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do korzystania z nich na następujących polach eksploatacji:
  • a. używania i wykorzystywania utworów w działalności gospodarczej prowadzonej przez Administratora,
  • b. wprowadzania do pamięci komputera i umieszczania w sieci Internet;
  • c. wykorzystywania w utworach wizualnych, multimedialnych, wszelkich serwisach internetowych, niezależnie od techniki ich wykonania oraz zawartości,
 • 9.2. Administrator ma prawo swobodnie używać Logo w zakresie reklamy i promocji, w tym wydawać i rozpowszechniać, wszelkie elementy takich utworów, jak i takie utwory w całości, we wszelkich nośnikach reklamy takich jak, np. plakaty, ulotki i inne materiały promocyjne, nagrania audio i video, w tym telewizyjne i radiowe spoty reklamowe, reklama w prasie, Internecie, maile, gadżety reklamowe, banery.

10. Postanowienia końcowe

 • 10.1. Konto może zostać usunięte przez Użytkownika w każdym czasie, poprzez zgłoszenie takiego Konta do usunięcia za pomocą funkcjonalności Systemu „Usuń Konto”. Usunięcie Konta jest równoznaczne z wypowiedzenie umowy o świadczenie usług z Administratorem.
 • 10.2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O treści proponowanych zmian Użytkownicy zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • 10.3. Zmiany Regulaminu Cennika wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia.
 • 10.4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.