Redd Loader

Regulamin

 1. Zasady ogólne

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług dostępnych w internetowych Platformy REDD PLATFORM [zwanego dalej REDD PLATFORM lub Platformą].
  2. Administratorem Platformy jest REDD GROUP PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (00-103) przy ulicy Próżnej 7/9, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000985465, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, REGON: 388281082, NIP: 5272950847 [zwany dalej REDD lub Administratorem].
  3. Platforma przeznaczona jest do komunikacji między Użytkownikami w zakresie najmu i obrotu nieruchomościami komercyjnymi.
 2.  Definicje

  1. W niniejszym Regulaminie, następujące pojęcia mają znaczenie nadane im poniżej:
   1. Usługi — wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników;
   2. Użytkownik — osoba, która przy pomocy Platformy korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Administratora;
   3. Formularz rejestracyjny — formularz wypełniany przez Użytkownika przy rejestracji w Platformie;
   4. Konto – oznacza indywidualny zbiór zasobów i uprawnień dla każdego Użytkownika, uruchomiony na jego rzecz przez Administratora, po dokonaniu Rejestracji;
   5. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas Rejestracji w Platformy lub nadanych przez Usługodawcę, wykorzystywany w celu zabezpieczenia dostępu do Konta;
   6. Strona Internetowa – strona internetowa Administratora znajdująca się pod adresem https://www2.reddplatform.com/;
   7. Informacja – oznacza zbiór danych dotyczących nieruchomości.
 3. Zasady Korzystania z Platformy

  1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, na którym znajduje się Platforma są następujące:
   1. połączenie z siecią Internet;
   2. przeglądarka internetowa;
   3. posiadanie i podanie adresu e-mail.
  2. Informacje na Platformie umieszczane są przez Użytkowników. Treść Informacji, w tym dołączone do zdjęcia, powinny w jasny sposób nawiązywać do jego przedmiotu i opisywać go w sposób dokładny, rzetelny, kompletny oraz niewprowadzający w błąd, w szczególności co do stanu prawnego i technicznego, parametrów związanych z ceną oraz lokalizacją nieruchomości.
  3. Informacje mogą podlegać w każdym czasie modyfikacjom, odzwierciedlając aktualny, rzeczywisty obraz powierzchni przeznaczonej na wynajem lub sprzedaż, jak również wszelkie inne zmiany stanu nieruchomości takie jak na przykład podłączenie mediów czy udogodnień lokalu.
  4. Zakres Informacji dostępnych dla Użytkownika może być różny w zależności od wykupionego pakietu dostępowego. Zakres Usługi świadczonej przez Administratora, w tym w szczególności zakres dostępnych Informacji oraz warunki finansowe Usługi zostaną precyzyjnie opisane przez Administratora na Stronie Internetowej. Użytkownicy opłacający usługę na zasadach przedstawionych na Stronie Internetowej mają dostęp do dodatkowych, opisanych tam funkcjonalności i usług.
  5. Treść zamieszczanych w Platformie i przekazywanych przy jego pomocy Informacji, nie może być sprzeczna z prawem, normami etycznymi oraz dobrymi obyczajami obowiązującymi w Polsce. W opisach nieruchomości nie mogą się znaleźć treści reklamowe, m.in. reklamy firm, produktów, stron www lub innych platform internetowych. Użytkownik wyraża zgodę na promowanie przez Administratora umieszczonych w Platformy Informacji o nieruchomościach oraz ich przekazywanie do współpracujących z nim partnerów.
  6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść lub aktualność publikowanych Informacji. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych (w tym, danych kontaktowych). Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek edytorskich do treści ofert publikowanych w Platformie.
  7. Wszelkie działania mające na celu wprowadzanie w błąd Użytkowników, w szczególności celowe podawanie w opisach nieruchomości nieprawdziwych danych – np. zaniżonych cen, oraz wszelkie inne działania, które w opinii Administratora powodują pogorszenie jakości Platformy i jego opinii wśród Użytkowników, są zakazane.
  8. Korzystanie z dostępnych w Platformie usług oraz publikowanych danych w celach innych niż związanych z przeprowadzeniem transakcji kupna/sprzedaży/najmu/wynajmu nieruchomości, w szczególności kopiowanie, gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianie danych, jest zabronione. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie tego zakazu przez osoby trzecie.
  9. Administrator nie odpowiada wobec Użytkownika za przerwy w dostępie do Platformy spowodowane awariami łącz telekomunikacyjnych. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy konsumentów.
  10. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, w tym bazy danych dostępne na stronach internetowych Platformy stanowią przedmiot praw wyłącznych Administratora. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej. Autorskie prawa majątkowe do baz danych zawarte w Platformie stanowią przedmiot ochrony na podstawie art. 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83).
  11. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Platformy materiałów, wymaga każdorazowo zgody Administratora i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Administratora. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Platformy w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych Platform internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Platformy, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w ramach własnych usługowych platform internetowych.
  12. Każda ze Stron zachowa rozsądne pod względem handlowym, zabezpieczenia administracyjne, fizyczne i techniczne, mające na celu ochronę bezpieczeństwa wewnętrznych sieci przed złośliwą działalnością oraz zapewnienie prywatności, poufności i integralności. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia bezpieczeństwa spowodowane niepowodzeniem zabezpieczenia przez drugą Stronę sieci lub jakichkolwiek informacji dostępowych, w tym danych logowania i haseł. Użytkownik zapewni, że nie wprowadzi żadnego złośliwego oprogramowania do Usług SaaS ani takiego, które w przypadku zaistnienia określonego zdarzenia, upływu czasu lub podjęcia lub zaniechania jakiegokolwiek działania, spowoduje zniszczenie Usług SaaS, uszkodzenie lub sprawi, że usługi te przestaną działać.
 4. Rejestracja

  1. Rozpoczęcie świadczenia Usług następuje z chwilą prawidłowego wypełnienia przez Użytkownika formularza rejestracyjnego, umieszczonego w Platformie, założenia Konta i zaakceptowania Regulaminu i Polityki Prywatności.
  2. W przypadku wystawiania faktur Administrator może wystawić faktury drogą elektroniczną.
  3. Akceptując treść Regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na stosowanie faktur elektronicznych w rozumieniu art. 106 n Ustawy o podatku od towarów i usług.
  4. Użytkownik wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że:
   1. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym;
   2. zapoznał się z Regulaminem i Polityką Prywatności i zobowiązuje się go przestrzegać.
  5. Po dokonaniu Rejestracji Użytkownik otrzymuje dostęp do odpowiednich funkcjonalności Platformy.
  6. Jeżeli przewiduje to aktualna oferta Administratora, Użytkownik może skorzystać z bezpłatnego okresu próbnego dostępu do Platformy na warunkach określonych na Stronie. Bezpłatny okres próbny trwa jeden miesiąc lub inny okres podany w chwili rejestracji Użytkownika.
  7. Bezpłatny okres umożliwia nowym Użytkownikom oraz niektórym byłym Użytkownikom Platformy wypróbowanie Usług. W trakcie Rejestracji Użytkownik zostanie poinformowany, czy jest uprawniony do bezpłatnego okresu próbnego.
  8. Subskrypcja na korzystanie z Usług za pośrednictwem Platformy jest automatycznie przedłużana co miesiąc aż do rezygnacji.
  9. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z bezpłatnego okresu próbnego oraz dalszego świadczenia Usług za pośrednictwem Strony Administratora. Szczegółowe informacje znajdują się po adresem: https://subscriptions.zoho.com/portal/reddplatform.
  10. O ile użytkownik nie zrezygnuje z subskrypcji przed datą jej odnowienia w danym miesiącu, Administrator jest upoważniony do pobrania opłaty za następny miesiąc przy użyciu wybranej metody płatności, wskazanej na Stronie.
  11. W przypadku, jeżeli Użytkownik nie zrezygnuje z Usług przed upływem bezpłatnego okresu próbnego, zostanie obciążony należną opłatą. Informacje na temat wysokości miesięcznej opłaty oraz daty zakończenia bezpłatnego okresu próbnego można znaleźć na Stronie.
  12. W przypadku korzystania z dodatkowych usług, od których wymagane jest dokonanie dodatkowej płatności zakres tych usług oraz sposób dokonywania opłat i ich wysokość są przedstawione na Stronie. Użytkownik, który zdecyduje się na korzystanie z dodatkowych funkcjonalności zapłaci wymagalną opłatę w ciągu 7 dni od otrzymania faktury, nie później niż przed rozpoczęciem korzystania z takich usług.
 5. Licencja

  1. Administrator zachowuje wszelkie prawa, tytuły i udziały w:
   1. Usługach Platformie (i wszelkich zmianach, modyfikacjach i dziełach pochodnych Platformy),
   2. wszelkich ulepszeniach, modyfikacjach, sugestiach, wynikach pracy, koncepcjach, wynalazkach, informacjach, rysunkach, projektach, programach lub oprogramowaniu,
   3. wszelkich materiałach dostarczonych przez Administratora Użytkownikowi w odniesieniu do Platformy, w tym między innymi we wszelkiej dokumentacji, oprogramowaniu (w postaci kodu obiektowego lub kodu źródłowego), zastrzeżonych danych lub innych zastrzeżonych informacjach opracowanych lub dostarczonych przez Administrator lub jego dostawców, takich jak tekst, grafika (w tym kod prezentacji internetowej Platformy), logo, ikony przycisków, obrazy i wszelkie Administrator w celu świadczenia Usług SaaS Użytkownikowi, oraz
   4. wszelkich patentach, prawach autorskich, znakach towarowych, tajemnicach handlowych i wszelkich innych formach praw własności intelektualnej uznanych w dowolnej jurysdykcji, w tym we wnioskach i rejestracjach wszelkich wyżej wymienionych, (łącznie zwanych „Własnością Administratora”).
  2. Regulamin ten nie stanowi umowy sprzedaży, a tytuł, patent, prawo autorskie, znak handlowy, tajemnica handlowa, własność intelektualna lub inne prawa własności do dowolnej własności Administratora nie są przekazywane Użytkownikowi.
  3. Administrator niniejszym udziela Użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej licencji na użytkowanie Własności Administrator opracowanej w ramach Platformy w celu korzystania przez niego z Usług i wyłącznie do celów korzystania z Usług. Wszelka Własność Administratora związana z Usługami będzie uważana za stanowiącą część Usług i będzie podlegać wszystkim warunkom i postanowieniom określonym w niniejszej Umowie lub w inny sposób odnoszącym się do Usług, w tym warunkom i postanowieniom związanym z prawami użytkowania i ograniczeniami, własnością i dystrybucją Usług.
  4. Użytkownik może drukować, kopiować i wewnętrznie rozpowszechniać dokumentację programu, instrukcje użytkownika, podręczniki techniczne produktów i inne informacje (dostarczone przez Administratora lub udostępnione przez Administratora online) opisujące działanie i użytkowanie Usług, jeśli są dostępne („Dokumentacja”), wyłącznie do wewnętrznych celów biznesowych; pod warunkiem, że Użytkownik skopiuje wszystkie informacje o prawach autorskich i innych zastrzeżeniach praw majątkowych zawarte w oryginalnym egzemplarzu Dokumentacji. Wszelka Dokumentacja i wszelkie wykonane kopie stanowią własność i Informacje poufne Administratora.
  5. Platforma stanowi materiał chroniony prawem autorskim i cenne tajemnice handlowe Administratora. W związku z tym Użytkownik nie będzie:
   1. autoryzować lub zezwalać na korzystanie z Platformy lub Dokumentacji przez osoby inne niż Upoważnieni Użytkownicy;
   2. udzielać podlicencji, dzierżawić, wynajmować, wypożyczać ani w inny sposób przekazywać osobom trzecim prawa dostępu do Platformy;
   3. korzystać z Platformy ani uzyskiwać do nich dostępu w celu budowania konkurencyjnego produktu;
   4. kopiować, tworzyć ani modyfikować jakichkolwiek dzieł pochodnych Platformy (lub jakiegokolwiek komponentu, części, cechy, funkcji, interfejsu użytkownika lub ich grafiki) lub Dokumentacji, za wyjątkiem uprzedniej pisemnej zgody Administratora lub w zakresie, w jakim takie ograniczenie jest zabronione obowiązującym prawem;
   5. dekompilować, demontować, odtwarzać kodu źródłowego ani w inny sposób próbować uzyskać lub poznać kod źródłowy, z którego komponent Platformy jest kompilowany lub interpretowany;
   6. przeprowadzać lub ujawniać jakichkolwiek testów porównawczych lub testów wydajności Platformy bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora;
   7. wykonywać ani ujawniać jakichkolwiek testów bezpieczeństwa Platformy lub związanej z nimi infrastruktury bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora, w tym między innymi wykrywania sieci, identyfikacji portu i usługi, skanowania podatności na zagrożenia, łamania haseł, zdalnego dostępu lub testowania penetracyjnego;
   8. usuwać ani modyfikować jakichkolwiek oznaczeń programów lub jakichkolwiek informacji o prawach własności Administratora lub jej licencjodawców;
   9. korzystać z Platformy z naruszeniem obowiązujących przepisów;
   10. wysyłać ani przechowywać materiałów niezgodnych z prawem, nieprzyzwoitych, zawierających groźby lub w inny sposób niezgodnych z prawem lub zawierających treści obraźliwe, w tym materiałów naruszających prawa do prywatności;
   11. wysyłać ani przechowywać złośliwego kodu w związku z Usługami;
   12. zakłócać działania Platformy lub zawartych w nich danych;
   13. próbować uzyskać dostęp do Platformy lub powiązanych z nimi systemów lub sieci w sposób nieokreślony w odpowiedniej Dokumentacji; oraz
 6. Konto użytkownika

  1. Administrator po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego utworzy dla Użytkownika w ramach Platformy unikalne Konto dla wybranego przez niego adresu email. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, które utworzyły Konto, w ich imieniu wszelkich czynności w ramach Platformy może dokonywać jedynie osoba, która jest umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.
  2. Użytkownik podając adres email w ramach Platformy oświadcza, iż adres email nie narusza praw osób trzecich. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór adresu email, a wszelkie spory na tym tle rozstrzygane są bez udziału Administratora.
  3. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta za pomocą unikalnego identyfikatora jakim jest adres email i Hasło. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej wraz z adresem email hasła i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ich ujawnienia.
  4. Użytkownik prowadzący działalność gospodarczą oświadcza, iż jest uprawniony do podania adresów e-mail, numerów telefonów i innych danych kontaktowych swoich pracowników lub współpracowników.
  5. Dla jednego użytkownika tworzone jest jedno Konto, bez względu na to, w jaki sposób czy korzysta on z Platformy, w tym w szczególności za pośrednictwem aplikacji web, lub aplikacji mobilnej. Korzystanie z Platformy za pośrednictwem aplikacji mobilnej może wymagać przez Użytkownika zaakceptowania regulaminu takiej aplikacji.
 7. Reklamacje

  1. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Platformę powinny być składane w formie pisemnej i przesyłane listem poleconym na adres: REDD GROUP PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA, Próżna 7/9, 00-107 Warszawa lub mailem na adres: info@reddplatform.com. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 21 dni roboczych od jej wpłynięcia. Zgłaszający reklamację zostanie poinformowany pisemnie o sposobie jej załatwienia.
 8. Zasady odstąpienia od umowy

  1. Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość zgodnie z art. 38 ust. 13 ustawy o prawach konsumenta, gdyż przedmiotem umowy jest dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, a spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Administratora o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 9. Wyłączenie odpowiedzialności Administratora

  1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług, w przypadku gdy stanowi to konsekwencję braku możliwość skutecznego wykonania usług z winy Użytkownika, np. brak możliwości sfinalizowania zamówienia z powodu przepełnionej skrzynki e-mail Użytkownika. Administrator nie jest również odpowiedzialny za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług i usunięcia konta Użytkownika naruszającego Regulamin.
  2. Administrator nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
   1. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;
   2. utratę przez Użytkownika danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria oprogramowania) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Administratora (działanie osób trzecich);
   3. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług;
   4. podania przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji konta lub korzystaniu z Usług;
   5. nieprzestrzegania przez Użytkownika warunków Regulaminu.
 10. Portfolio

  1. Użytkownik rejestrując się w Platformie wyraża zgodę na wykorzystanie przez Administratora z nazwy, logotypów oraz znaków towarowych którymi się posługuje (zwanych łącznie „Logo”) do celów marketingowych (w szczególności: w listach referencyjnych, prezentacjach na rzecz osób trzecich, materiałach seminaryjnych i konferencyjnych, mediach, na stronach internetowych). Użytkownik oświadcza, że ma prawo do udzielania zezwolenia na korzystanie z Logo w zakresie przewidzianym niniejszym regulaminem. Użytkownik udziela Administratorowi niewyłącznej, ograniczonej, nieprzenoszalnej licencji do korzystania z Logo, stanowiących przedmiot ochrony w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do korzystania z nich na następujących polach eksploatacji:
   1. używania i wykorzystywania utworów w działalności gospodarczej prowadzonej przez Administratora,
   2. wprowadzania do pamięci komputera i umieszczania w sieci Internet;
   3. wykorzystywania w utworach wizualnych, multimedialnych, wszelkich serwisach internetowych, niezależnie od techniki ich wykonania oraz zawartości,
  2. Administrator ma prawo swobodnie używać Logo w zakresie reklamy i promocji, w tym wydawać i rozpowszechniać, wszelkie elementy takich utworów, jak i takie utwory w całości, we wszelkich nośnikach reklamy takich jak, np. plakaty, ulotki i inne materiały promocyjne, nagrania audio i video, w tym telewizyjne i radiowe spoty reklamowe, reklama w prasie, Internecie, maile, gadżety reklamowe, banery.
 11. Postanowienia końcowe

  1. Konto może zostać usunięte przez Użytkownika w każdym czasie, poprzez zgłoszenie takiego Konta do usunięcia za pomocą funkcjonalności Systemu „Usuń Konto”. Usunięcie Konta jest równoznaczne z wypowiedzenie umowy o świadczenie usług z Administratorem.
  2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O treści proponowanych zmian Użytkownicy zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  3. Odrębna pisemna Umowa zawarta pomiędzy Administratorem a konkretnym Użytkownikiem może modyfikować postawienia Regulaminu w relacjach pomiędzy Administratorem a konkretnym Użytkownikiem (tzw. umowa enterprise). Postanowienia odrębnej Umowy nie wpływają na warunki obowiązywania Regulaminu w stosunku do pozostałych użytkowników.
  4. Zmiany Regulaminu Cennika wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia.
  5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Obróć urządzenie pionowo